ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง มีกี่ประเภท คุ้มครองอะไรบ้าง ที่ไหนดี ราคาถูก ในปี 2562

ประกันการเดินทาง ประกันการเดินทาง คือ ” การประกันภัยการเดินทางเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ ต้องได้รับการรักษา พยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา หรือเสียชีวิต เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น”

Copyright © 2019. All rights reserved.