Select Page

ประกันการเดินทาง มีกี่ประเภท คุ้มครองอะไรบ้าง ที่ไหนดี ราคาถูก ในปี 2562

ประกันการเดินทาง มีกี่ประเภท คุ้มครองอะไรบ้าง ที่ไหนดี ราคาถูก ในปี 2562

 

ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง คือ ” การประกันภัยการเดินทางเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ ต้องได้รับการรักษา พยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา หรือเสียชีวิต เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น” เช่น กำหนดไว้ว่าคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป – กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น

ประกันเดินทาง เหมาะสำหรับบุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ต้องการเดินทางไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน การติดต่อธุรกิจ การเดินทางไปสัมมนา ประชุม การไปเยี่ยมญาติพี่น้อง การไปดูงาน หรือเพื่อการอื่น ๆ ที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศไทย

ประเภทประกันการเดินทาง

ประกันเดินทาง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประกันการเดินทางรายเที่ยว คือ ประกันการเดินทางสำหรับเดินทางเที่ยวเดียว ตัวอย่างเช่น เดินทางไปกลับเที่ยวเดียวออกเดินทางจากเชียงใหม่และกลับมายังเชียงใหม่
2. ประกันการเดินทางรายปี คือ ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมจำนวนการเดินทางไม่จำกัดเที่ยวในแต่ละปี โดยมีความยาวต่อเนื่องในการเดินทางไม่เกิน 90 วันเท่านั้น

ประกันการเดินทาง คุ้มครองอะไรบ้าง

1. ด้านค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ความคุ้มครองการเจ็บป่วย เนื่องจากอุบัติเหตุในระยะเวลาเอาประกันภัยทั้งผู้ป่วยในและนอก ยกเว้นโรคประจำตัว

2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ หมายถึงทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ การงานใด ๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

3. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ การเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา ด้านค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา จะได้รับความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายตามความเหมาะสม

4. ความคุ้มครองเที่ยวบินดีเลย์และยกเลิกการเดินทาง จะคุ้มครองการเลื่อนการบอกเลิกการเดินทางซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง อันมีสาเหตุจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามกลางเมือง

5. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว กรณีถูกจี้ปล้นชิงทรัพย์ หรือ ถูกกรีดกระเป๋าระหว่างเดินทาง

6. ความคุ้มครองเอกสารเดินทาง ชดเชยค่าใช้จ่ายในการขอเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เพื่อขอรับหนังสือเดินทางใหม่แทนเอกสารที่สูญหายจากการถูกจี้ปล้น ชิงทรัพย์

7. การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือ ขนย้ายของพนักงานโรงแรม

8. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง กรณีที่สายการบินส่งกระเป๋าเดินทางผิดไปยังสถานที่อื่น ทำให้เกิดความล่าช้าในระหว่างการเดินทาง

9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน เป็นความล่าช้าของเที่ยวบินที่มาถึงจุดเปลี่ยนการเดินทาง ทำให้พลาดการเดินทางต่อไปสถานที่อื่น

10. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด เช่นได้รับบาดเจ็บสาหัส แพทย์แนะนำให้เดินทางกลับด่วน หรือ จากภัยธรรมชาติ มีการจราจลในประเทศนั้น

11. การจี้เครื่องบิน กรณีผู้เอาประกันตกเป็นตัวประกันในเหตุกาณ์จี้เครื่องบินระหว่างการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมงติดต่อกัน

12. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก กรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้เอาประกันในระหว่างการเดินทางเอง จะรับผิดชอบต่อเรื่องความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

13. ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในและต่างประเทศ อยู่ในระยะเวลาเอาประกันภัย

ประโยชน์ของประกันการเดินทาง

แนะนำว่าให้ ซื้อประกันการเดินทาง ไว้เลยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สามารถขอเงินชดเชยในส่วนต่าง ๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เรามาดูกันว่าประกันประเภทนี้จะช่วยอะไรเราได้บ้าง

• กรณีต่อเครื่องบินไม่ทัน กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางต่อไปอีกประเทศหนึ่ง แต่ด้วยเครื่องบินไฟล์แรกออกสายทำให้ไปต่ออีกไฟล์ไม่ทัน

• กรณีต้องยกเลิกการเดินทางกะทันหัน การยกเลิกเที่ยวบินอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน โดยในระหว่างนั้นอาจเกิดฝนตกหนัก พายุเข้า ทำให้เที่ยวบินดังกล่าวต้องถูกยกเลิกกะทันหัน ทำให้เราต้องเสียค่าโรงแรมและค่าอาหารเพื่ออยู่ต่อ หากเราได้ทำประกันการเดินทาง เราสามารถขอชดเชยค่าโรงแรมอาหารได้

• กรณีเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง การเจ็บป่วยหลีกเหลี่ยงไม่ได้เลย หากเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง เช่นอาหารเป็นพิษ เป็นไข้หวัดรุนแรงถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล ประกันการเดินทางย่อมช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ได้มากเลย

• เกิดภัยธรรมชาติ กรณีที่เราจะไปพักกับทางโรงแรมจำเป็นต้องปิดเนื่องจากมีภัยธรรมชาติเข้ามา ทำให้เราที่จองค่าโรงแรมก่อนไว้แล้วนั้น เราสามารถขอเงินประกันชดเชยที่ได้ออกไปก่อนได้

• เกิดเหตุก่อการร้าย เมื่อเกิดเหตุก่อการร้ายขึ้นในประเทศที่เราไป ทำให้สนามบินต้องปิดชั่วคราว เราสามารถขอเงินค่าชดเชยจากการทำประกันการเดินทางในส่วนนี้ได้

• หนังสือเดินทางหาย เรื่องใหญ่เลยถ้าหนังสือเดินทางหาย นั่นหมายความว่าคุณจะต้องขอเอกสารการเดินทางที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเพื่อเดินทางต่อได้ ตรงนี้เราสามารถเคลมค่าใช้จ่ายการทำพาสปอร์ตใหม่ได้

• กระเป๋าเดินทางหาย เกิดโชคร้ายกระเป๋าหายระหว่างทาง หรือสิ่งของในกระเป๋าหายประกันการเดินทาง จะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ได้ทั้ง ค่าเสียหายหรือออกเป็นค่าเสื้อผ้าของใช้อื่น ๆ ด้วย

• บริษัททัวร์ปิดตัวลง กรณีบริษัททัวร์เล็ก ๆ ต้องปิดตัวลงด้านการเงิน หรือ การบริหาร เราสามารถขอชดเชยค่าเสียหายคืนได้

• ระบบช่วยเหลือยามคับขัน หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับเราในระหว่างการเดินทาง เราสามารถขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในการหาข้อมูล อย่างโรงพยาบาล หรือ สถานีตำรวจ ใกล้ ๆ

ประกันเดินทางเหมาะกับใคร ?

1. ประกันการเดินทางในประเทศ เหมาะกับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว ทำงาน ติดต่อธุรกิจ อบรม สัมมนา หรือทำธุระส่วนตัว

2. ประกันการเดินทางต่างประเทศ เหมาะกับผู้ที่เดินทางไปศึกษาต่อ ทั้งนี้ต้องมีการตรวจเช็คเวลาการคุ้มครองให้ละเอียดด้วย เพราะความคุ้มครองอาจจะไม่ได้คุ้มครองทั้งหมด เช่น ช่วงเวลาไปท่องเที่ยวก่อนการเรียน หรือ ช่วงเดินทางไปเตรียมตัวเบื้องต้น

• นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการบริษัททัวร์ โดยปกติบริษัททัวร์จะทำประกันการเดินทางให้กับลูกค้าอยู่แล้ว แต่มักจะเลือกทำความคุ้มครองที่ต่ำสุด ดังนั้นต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อน หากยังไม่เพียงพอก็สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้

• นักท่องเที่ยวแบบอิสระ สำคัญมากเลยกับนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง เพราะจะต้องวางแผนการท่องเที่ยวทั้งหมดเอง เดินทางไปสถานที่ใดด้วยตนเอง ซึ่งอาจเกิดเหตุฉุกเฉินทุกเมื่อ ดังนั้น การทำประกันการเดินทาง จึงสำคัญมากเลยกับนักท่องเที่ยวอิสระ

• ผู้ที่เดินทางไปทำงานสัมมนา การเดินทางไปสัมมนาต่างประเทศ ก็สำคัญที่คุณควรทำประกันการเดินทางไว้ด้วย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่น กระเป๋าโน้ตบุคหายระหว่างทานข้าว เกิดการจี้ปล้นระหว่างการเดินทาง คุณสามารถเคลมค่าเสียหายกับบริษัทรับประกันได้

• ผู้ที่เดินทางไปประเทศยุโรปกลุ่มประเทศเซงเก้น คือเป็นกลุ่มประเทศที่บังคับในการขอวีซ่าว่าต้องทำ ประกันการเดินทาง เพื่อแสดงความมั่นใจว่า กรณีเกิดเหตุเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจะสามารถจัดการในการจ่ายค่ารักษาได้

ซื้อประกันการเดินทางที่ไหนดี

โดยทั่วไป ได้มีหลายบริษัทประกันภัย รวมทั้ง ธนาคารพาณิชย์ ที่ให้บริการประกันการเดินทางทั้งในและต่างประเทศมากมายให้เราพิจารณาเลือกบริการ แต่จะเลือกซื้อประกันการเดินทางที่ไหนดีนั้น เรามีคำแนะนำมาฝาก

1. บริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุด ต้องเลือกบริษัททีให้ความเหมาะสมและเป็นธรรมกับลูกค้าให้มากที่สุดในการเคลมค่าสินไหมทดแทน นั่นคือลูกค้าต้องมีข้อมูลในการเลือกบริษัททำประกันการเดินทางให้ชัดเจน

2. บริษัทให้รายละเอียดในการคุ้มครองที่เป็นจริง บริษัทต้องให้รายละเอียดที่เป็นจริงอย่างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนเกินไปให้ลูกค้าเข้าใจโดยง่าย ไม่เสนอสิ่งที่จะเอาเปรียบลูกค้า

3. บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน นั่นคือบริษัทมีความพร้อม และมีเงินทุนหมุนเวียน ในการบริการประกันและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้าได้เสมอ

4. บริษัทต้องมีความครอบคลุมทุกเหตุการณ์ ส่วนของ ประกันการเดินทาง ควรเลือกบริษัทที่มีรายละเอียดความคุ้มครองครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ เรียกง่ายๆคือ สามารถครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคได้

5. บริษัทมีรูปแบบการดำเนินงานที่มีระบบ หมายถึงต้องมีการทำงานที่เป็นระบบ กระชับ ฉับไว สามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ ตอบข้อสงสัยหรือคำถามกับลูกค้าได้เสมอ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สรุป : ก่อนเดินทางไม่ว่าจะท่องเที่ยว ไปดูงาน หรือไปธุระก็ตาม ควรตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะหากเราประมาทหรือไม่ใช่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อาจทำให้อุบัติเหตุในครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตหรือส่งผลถึงชีวิตเลยก็ได้ ดังนั้นการทำ ประกันการเดินทาง ไม่ได้ทำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ แต่ทำเพื่อซื้อความคุ้มครองแผนประกันต่างๆเวลาเกิดเหตุขึ้น เราจะได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยค่าเบี้ยประกันภัยปัจจุบันนั้นไม่ได้แพงอย่างที่คิด และมีความคุ้มค่าอย่างแน่นอนแม้ว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นระหว่างทำประกัน ก็ถือว่าซื้อความสบายใจกันไป

แนะนำโดย : Prakanrod.com
แหล่งอ้างอิง : ประกันการเดินทาง คืออะไร มีกี่ประเภท คุ้มครองอะไรบ้าง

About The Author

PRAKANROD

แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ แบบครบวงจร

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โปรโมชั่นประกันรถยนต์

โปรโมชั่นประกันรถยนต์